Team Nico

Projektet

VORES BAGGRUND OG HISTORIE

Min søn, Max, fik konstateret cancer i 2013.

Ingen vidste, i hvor stort et omfang sygdommen havde ramt, ingen kendte forhold som risiko eller chance, og alt forekom som et stort sort hul. Max er i dag helbredt. 

Da Max blev syg besluttede vi, at det kunne hjælpe at sætte os et fælles mål. Og det mål viste sig at være en vigtig del af den udvikling, der siden er sket. ”Den røde tråd” er, at Max og jeg, støttet af den nærmeste familie og gode venner, på denne måde viser, hvor afgørende det er at holde fast i et fælles mål. Og hvor vigtigt det er at holde fokus på sin fremtid – uanset hvor håbløs og uoverskuelig dagligdagen forekommer. 

Vi aftalte, at jeg skulle cykle en tur, der er længere end normalt, og at Max skulle være chauffør i en af følgebilerne så vi sammen kørte over mållinjen i Race Across America i juni måned 2016. Race across America er en enkeltstart på 5.000 km tværs over USA gennem 12 stater og 3 tidszoner. Løbet skal gennemføres på maksimalt 12 døgn med temperaturer fra 0 til plus 50 grader over to bjergkæder (bla Rocky Mountains) og gennem 2 ørkener. Kun 269 personer har gennemført løbet igennem de 37 år, det har været afholdt, og ingen af dem er Nordjyder. 

Jeg nåede i 2016 4.000 km på 10 døgn indtil en sovende arm gjorde det uforsvarligt at fortsætte. Ingen havde forestillet sig, at mit team og jeg skulle gentage det, men da vi så, hvor stor opmærksomhed, vi havde fået under opholdet i USA, blev vi enige om, at vores mission - om at inspirere andre i en håbløs situation til at sætte sig mål og holde fokus mod fremtiden - ikke kunne stoppe her. Derfor stod jeg igen på startlinjen i Oceanside den 11. juni 2019, fast besluttet på, at gennemføre verdens hårdeste cykelløb, Race across America sammen med mit team på 11 personer. Seks års forberedelse kulminerede, og vi troede alle på, at denne gang skulle det lykkes.

Inden afgangen til USA havde nogle høje infektionstal og lavt blodtryk drillet, men efter samtale med min læge tog vi afsted og tilbragte de sidste 12 døgn i ørkenområdet i Borrego i Californien. Det er klart, at meget lidt kan gå galt under så stor en fysisk udfordring og yderligere udfordret af temperaturer ude på cyklen på op til 59 grader gik det desværre ikke som forventet. Efter 4 døgn og ca 1.500 km var jeg nået så langt ud, at jeg ikke husker de sidste 50 kilometer på cyklen og det hele kulminerer ved, at jeg besvimer på cyklen. 

Der var intet andet at gøre end at stoppe, og efterfølgende fik jeg konstateret, at jeg var ramt af kold lungebetændelse opstået længe inden afgang til USA. Skuffelsen var stor hos alle, men humøret kom hurtigt op igen, for vi har jo stadig en mission, og vi vil fortsætte aktiviteterne for at inspirere andre til at sætte sig mål og holde fokus mod fremtiden, når man rammes af alvorlig sygdom. 

Der har også undervejs været andre udfordringer som deltagelse i Europas hårdeste cykelløb, Race around Ireland, 2 gange deltagelse i Race around Denmark, en cykeltur til Harzen og hjem igen ligesom jeg 6 gange har cyklet fra Aalborg til Paris og en enkelt gang også tilbage igen Det er blevet til flere 24 - timers cykelløb og i alt 5 kvalifikationer til Verdens hårdeste cykelløb, Race across America.  

Udover at samle midler til vores mission, forbederelsen og deltagelsen i Race across America to gange - et projekt til i alt over en mio. kr. - samler vi også midler ind til kræftramte børn gennem Børnecancerfonden. I 2016 blev til til i alt 61.500 kr. og fredag den 23. august 2019 overrakte vi yderligere 88.500 kr. til Børnecancerfondens direktør, Marianne Benzon Nielsen ved en ceremoni på børnekræftafdelingen, Aalborg Sygehus. Det indsamlede beløb til kræftramte børn er således på i alt 150.000 kr. Indtil nu.....

Naturligvis fortsætter indsamlingen også fremover, og vi er dybt taknemmelige over den kontante støtte, som både virksomheder og private igennem årene så trofast har givet os. Lige så glade er vi over den loyale opbakning på vores facebook-side Team Nico Ultracycling - In Fight against Cancer, hvor mere end 4.500 loyalt viser deres opbakning samt Instagram-siden #Raamteamnico med 1.200 følgere.  

OUR BACKGROUND AND HISTORY
My son, Max, was diagnosed with cancer in 2013.
No one knew the extent of the illness, no known conditions such as risk or chance, and everything seemed like a big black hole. Max is cured today.
When Max got sick we decided that it could help set a common goal. And that goal proved to be an important part of the development that has happened since. The "red thread" is that Max and I, supported by the closest family and close friends, in this way show how crucial it is to stick to a common goal. And how important it is to stay focused on its future - no matter how hopeless and incomprehensible everyday life occurs.
We agreed that I should ride a ride that is longer than normal and that Max should be a driver in one of the companions cars so we drove together across the finish line in Race Across America in June 2016. Race across America is a single start of 5,000 km across the United States through 12 states and 3 time zones. The race must be conducted for a maximum of 12 days with temperatures ranging from 0 to plus 50 degrees over two mountain ranges (including the Rocky Mountains) and through 2 deserts. Only 269 people have completed the race over the 37 years it has been held, and none of them are North Jews.
I reached 4,000 km in 10 days in 2016 until a sleeping arm made it indefensible to continue. No one had imagined that my team and I would repeat it, but when we saw how much attention we received during our stay in the United States, we agreed that our mission - to inspire others in a hopeless situation to set goals and stay focused on the future - couldn't stop here. Therefore, I was on the starting line again in Oceanside on June 11, 2019, determined to complete the world's toughest bike race, Race across America with my 11-person team. Six years of preparation culminated, and we all believed that this time it would succeed.
Before leaving for the United States, some high infection rates and low blood pressure teased, but after talking with my doctor, we left and spent the last 12 days in the desert area of ??Borrego, California. Obviously very little can go wrong during such a physical challenge and further challenged by temperatures out on the bike up to 59 degrees unfortunately did not go as expected. After 4 days and about 1,500 km I had reached so far that I do not remember the last 50 kilometers on the bike and it all culminates in the fact that I faint on the bike.
There was nothing else to do but stop, and I was subsequently found to have suffered from cold pneumonia long before leaving for the United States. The disappointment was great in everyone, but the mood quickly returned, because we still have a mission and we will continue the activities to inspire others to set goals and stay focused on the future when suffering from serious illness.
There have also been other challenges along the way, such as participating in Europe's toughest cycling race, Race around Ireland, 2 times participating in Race around Denmark, a bike ride to Harz and back home just as I have cycled from Aalborg to Paris 6 times and once again back again It has turned into several 24 - hour cycling races and a total of 5 qualifications for the World's Hardest Cycling Race, Race across America.
In addition to raising funds for our mission, the promotion and participation in Race across America twice - a project totaling over a million. DKK - we also raise funds for children with cancer through the Children's Cancer Foundation. In 2016, a total of DKK 61,500 was raised and on Friday, August 23, 2019, we handed over an additional DKK 88,500 to the Director of the Children's Cancer Foundation, Marianne Benzon Nielsen, at a ceremony at the Children's Cancer Department, Aalborg Hospital. Thus, the total amount of DKK 150,000 is for children with cancer.
Of course, the fundraising will continue in the future, and we are deeply grateful for the cash support that both businesses and individuals have given us so faithfully over the years. We are just as happy with the loyal support on our Facebook page Team Nico Ultracycling - In Fight against Cancer, where more than 4,500 loyally show their support as well as the Instagram page #Raamteamnico with 1,200 followers.
RAAM

RAAM:

RAAM er den ultimative cykeludfordring, som mindre end 300 personer igennem den 36 - årige løbshistorik hidtil har gennemført, heriblandt Chris MacDonald i 2005.  

Vi har forberedt og nu også allerede deltaget i Race across America i juni måned 2016, hvor jeg nåede at cykle 3.858 km på ca. 10 døgn inden en permanent sovende hånd og arm gjorde det for risikabelt og uforsvarligt at fortsætte, idet bremseeffekten var væsentligt nedsat, og hvor rutens sidste bjergkæde Appalachians Mountains mod slutningen af løbet ventede rytterne.  Som det fremgår flere steder forsøgte vi på ny i 2019.

Undervejs mod målet har jeg fortsat mine aktiviteter med Team Rynkeby Nordjylland, der indsamler midler til kræftramte børn og deres familier via BørneCancerFonden, men tager nu en pause fra disse aktiviteter.
Jeg var igennem seks år træningsansvarlig for holdet og sørgede for, at deltagerne blev i stand til at cykle den 1.475 km lange tur fra Aalborg til Paris på 8 dage. 

Som forberedelse til kvalifikation til RAAM har jeg cyklet fra Aalborg til Harzen og retur i 2015, og vendte næsen hjemad mod Aalborg på cykel alene på 3,5 døgn efter at Team Rynkeby-holdet blev "afleveret" i Paris den 11. juli 2015.

I september 2015 deltog jeg og halvdelen af teamet i Race Around Ireland, der er en udfordring på 2.200 km på blot 5,5 døgn - også kendt som Europas hårdeste udfordring. 

Vi anser ikke os selv for at være spor anderledes end alle de andre familier, der er, har været, eller vil komme i en situation som vores. Vi vil blot forsøge at vise at det for os har været en stor hjælp at have et mål, der ligger forud i tid for på den måde at forsøge at komme videre fra en fastlåst situation. Også selv om vi er klar over, at der kæmpes kampe - med både vindere og tabere - med meget større konsekvenser end den kamp, vi har kæmpet.  

Desuden vil vi gerne synliggøre, hvor meget det betyder at støtte kampen mod cancer. Vi har foreløbigt indsamlet 150.000 kr. som er overrakt ved en ceremoni på afdelingen for kræftramte børn på Aalborg Sygehus i august 2019.

Team

Team Nico:

Mit team i USA i 2016 var på 10 personer, og bestod af læge, mekaniker samt massør/fysioterapeut og ikke mindst et team af personer, der sørgede for, at jeg døgnet rundt fik den nødvendige mad, væske og omsorg, herunder min søn, Max, som det hele jo drejer sig om. En gruppe mennesker, som jeg har haft ubetinget tillid til, og som jeg vidste ville hjælpe mig hele vejen til målstregen.

En del af teamet har været med igen i 2019, hvor jeg desværre måtte udgå forholdsvis kort inde i løbet pga kold lungebetændelse efter at 2 andre danskere ud af i alt 5 allerede var udgået. Ialt gennemførte 21 af 37 startende deltagere.

Mange samarbejdspartnere - som du kan se under "sponsorer" - har støttet os undervejs i forbedelserne ligesom vi har modtage mange private donationer.

Med på sidelinjen er i øvrigt Chris MacDonald, som kender vort projekt og støtter det i det omfang, han har mulighed for det.    

Projektet har været omtalt i medierne i stor udstrækning. Flere lokale medier - herunder TV2Nord og 24 Nordjyske har løbende dækket såvel forberedelser samt sendt indslag undervejs på rejsen tværs over USA og vi har faste aftaler med radiokanalerne ANR og radio Nordjyske. MigogAalborg BT og Ekstra Bladet og flere magasiner har bragt artikler flere gange.

Vores facebook-side Team Nico Ultracykling - In Fight against Cancer nærmer sig 5.000 følgere og  Instagram-siden #Raamteamnico følges af 1.200 personer.  

Med den meget store interesse, der fra alle sider har været vist, og af hensyn til de mange mennesker, der har opfordret os til at videreføre vores "mission" har vi - Max, min kone, Dorte og jeg - besluttet os for at videreføre vores mission og aktiviteter. Denne gang alene med det formål at inspirere andre til at sætte sig mål og holde fokus mod fremtiden, når man rammes af alvorlig sygdom og naturligvis at indsamle mdler til Børnecancerfonden. 

Bliv Sponsor: www.team-Nico.dk / Tlf og Mobile Pay 2664 5806 / Mail: teamnico.ultra@gmail.com

Max Nicolaysen / Stig Nicolaysen. 

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System